Betty Betty
This website used to have a lot of music news. В този сайт имаше много музикални новини.


David David
Now it only has this one example. Сега има само този единствен пример. 
 
pic3938_2Летните фестивали на открито все повече започват да изместват големите градски партита поне в лоното на електронната музика. Станалия вече ежегоден Drum and Bass фестивал организиран от HMSU (www.hmsu.org) в местността над село Мало Бучино събра отново желаещите да се насладят на хубава музика и същевременно да избягат от големия град за няколко дни. Организацията на фестивала бе на добро ниво , въпреки че бяха налице известни проблеми с транспорта, поради което на екипа на КУЛТ.БГ се наложи да узнае най-лесния начин да стигнеш до Мало Бучино с градския транспорт. А заедно с тях и още няколко десетки почитатели на D’n’B музиката. pic3938_1На място организацията бе наистина на високо ниво. Охраната бе ненатрапчива, в същото време присъствието й бе налице. Освен на входа, не се наложи да комуникираме с едрите момчета отново. Посрещнаха ни покрита сцена, няколко бара, химически тоалетни, места за изхвърляне на отпадъци, както и десетки палатки, вече разположени около местата за палене на огън. Богатата програма на фестивала не ни остави да почиваме дълго. След установяването в лагера и някои приготовления вече бяхме готови за първата вечер. Със залеза около сцената започнаха да се събират все повече и повече хора. pic3938_3Двамата специални гости за вечерта Jamalski (NY USA) и Psycho Freud (Норвегия) излязоха съответно малко преди и малко след полунощ за да взривят вече подряната от Хората на Изгрева и DRS + публика. Нюйоркското MC е известно с афинитета си към D’n’B музиката, освен към традиционните за него Hip-Hop и Jungle. Breakbeat ритмите от страна на норвешкия DJ и продуцент направиха комбинацията неописуема и накараха публиката да подивее. Този “дует” подготви всички за скачане цяла нощ до първите слънчеви лъчи, когато уморените герои се отправиха на заслужена почивка. pic3938_4След няколко часа сън видяхме и другото лице на фестивала. Артистите от дневната програма бяха натоварени с тежката задача да позволят на публиката да отпочине и да се подготви за вечерта. Денят бе изпълнен с почивка на сянка, разходки в гората, разходки до бара, футбол, фризби, хек … И така до вечерта … Втората вечер бе запазена за артисти от Македония, Сърбия, Румъния, както и гостът на вечерта Technical Itch (UK), които във времето от 22:00 до сутринта успяха да изцедят и последните останали сили в публиката не без помощта и на представителите на организаторите HMSU – Ogonek + Cooh, konspirator и Mocks. Фестивалът протече при страхотна организация и прекрасно настроение поне за нас. Разбрахме, че въпреки ниските цени на билетите е имало немалко хора, опитали се да си спестят да платят за удоволствието. pic3938_5Други бягаха от химическите тоалетни като дявол от тамян, използвайки за съответните цели близките храсти. Да не говорим за тоновете боклук, които за щастие организаторите не оставиха на поляната. Все пак основното послание на фестивала бе да оставим поляната по начина, по който сме я заварили. *** Тази статия е публикувана с подкрепата на Национален Фонд “Култура”

Summer open-air festivals are increasingly displacing large urban parties at least in the realm of electronic music. The already annual Drum and Bass Festival organized by HMSU (www.hmsu.org) in the area above the village of Malo Buchino reunited those who want to enjoy good music but to escape from the big city for a few days. Organization of the festival was good, although there were some problems with transport, which is why the team of KULT.BG need to know the easiest way to get to Malo Buchino public transport. And with them, and a few dozen fans of D’n’B music. Site organization was really high. Security was unobtrusive, yet her presence was there. Besides the entrance, did not have to communicate with the big boys again. Greeted us covered scene, several bars, toilets, places for disposal of waste and tents already set about places campfires. The rich program of the festival does not leave us to rest long. After establishing the camp and some preparations we were ready for the first night. With the decline around the scene began to collect more and more people. Two special guests for the evening Jamalski (NY USA) and Psycho Freud (Norway) went respectively shortly before and shortly after midnight to explode already podryanata of People sunrise and DRS + audience. New York MC is known for its affinity to D’n’B music than to traditional it Hip-Hop and Jungle. Breakbeat rhythms by norveshkiya DJ and producer made the combination indescribable and made the audience podivee. This “duet” prepare all jumping all night until first light when weary heroes headed deserved rest. After a few hours of sleep we saw the other face of the festival. Artists of the daily program were charged with the difficult task to allow the audience to relax and prepare for the evening. The day was filled with rest in the shade, walking in the woods, walking to the bar, football, frisbee, hake … So until the evening … The second night was reserved for artists from Macedonia, Serbia, Romania, and the guest of the evening Technical Itch (UK), which in time from 22:00 till the morning managed to squeeze the last remaining strength in the audience and not without the help of the representatives of the organizers HMSU – Ogonek + Cooh, konspirator and Mocks. The festival was held in a great organization and a great mood at least for us. Realized that despite low fares there were many people who tried to save to pay for the pleasure. Others fled from chemical toilets as Devil incense, harness the nearby bushes. Not to mention the tons of garbage that fortunately organizers left on the lawn. However, the main message of the festival was to leave clearing the way we found it.

Talking Moose
Talking Moose
I’ve been to much bigger electronic music festivals. Бил на много по-големи фестивали за електронна музика.


Jessica Jessica
Do they let you in? Пускат ли те вътре?


Talking Moose
Talking Moose
I dance all night. But no, they don’t let me in. Танцувам по цяла нощ. Но не, не ме пускат.